Psikolojik Danışman Adaylarının Başarı Yönelimlerinin Bazı Değişkenlere Göre Yordanması

  • Hatice Odacı
  • Çiğdem Berber Çelik
  • Özkan Çikrıkci

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü öğrencilerinin kendilik algısı, öz-yeterlik inançları ve stresle başa çıkma tarzlarının başarı yönelimi biçimlerini ne derece yordadığını belirlemektir. Ayrıca başarı yönelimi biçimlerinin cinsiyete ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek de araştırmanın diğer amaçlarıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 228’i kız, 100’ü erkek toplam 328 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği, Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Ölçeği, Öz Etkililik Yeterlik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, kendilik algısı, öz-yeterlik, sosyal destek arama, problem odaklı başa çıkma ve kaçınma öğrenme yaklaşma yönelimi toplam varyansın % 37’sini, öğrenme kaçınma yönelimi toplam varyansın % 5’ini, performans yaklaşma yönelimi toplam varyansın % 9’unu ve performans kaçınma yönelimi toplam varyansın % 22’sini açıkladığı görülmüştür. Ayrıca başarı yönelimi biçimlerinden öğrenme kaçınma yöneliminin cinsiyete göre, öğrenme yaklaşma ve öğrenme kaçınma yönelimlerinin ise sınıf düzeyine göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve ileride yapılacak araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Published
2016-01-03
Section
Articles