Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

  • Deniz Güler
  • Gülfem Çakır

Abstract

Bu çalışmanın amacı, lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı düzeyleri üzerinde cinsiyetin, akılcı olmayan inançların ve algıladıkları anne-baba tutumlarının rolünü incelemektir. Araştırma, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Kilis ilindeki tüm Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, fen liseleri ve genel liselerin son sınıflarında öğrenimine devam eden 245’i kız, 173’ü erkek olmak üzere toplam 418 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin toplamasında, Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği-Ergen Formu, Sınav Kaygısı Envanteri ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi bilgisayarda istatistik paket programlarından SPSS’in 17.0 sürümü kullanılarak hiyerarşik regresyon analizi ile yapılmıştır. Hiyerarşik regresyon analizi öncesinde değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi de yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, hem sınav kaygısı toplam hem de sınav kaygısının kuruntu ve duyuşsallık boyutu puanlarının en güçlü yordayıcısının akılcı olmayan inançlar olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, cinsiyetin de sınav kaygısı toplam, kuruntu ve duyuşsallık puanlarını yordadığı ve kız öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Diğer yandan, araştırma bulgularına göre sadece anneden algılanan sıkı denetim/kontrol tutumunun sınav kaygısı toplam, kuruntu ve duyuşsallık puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür.
Published
2016-01-03
Section
Articles