Aldatmaya Yönelik Niyet Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

  • Ezgi Toplu-Demirtaş
  • Esin Tezer

Abstract

Bu çalışmanın amacı Jones, Olderbak ve Figueredo (2011) tarafından geliştirilen Aldatmaya Yönelik Niyet Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtları incelemektir. Yedi maddelik ölçek Türkçe’ye çevrilmiş ve İngilizce’ye geri çevirisi yapılmıştır. Maddelere ilişkin öğrenci ve uzmanlardan görüş alınmıştır. Elde edilen ölçek Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne devam eden 291 (196 kız, 95 erkek) gönüllü lisans öğrencisine uygulanmıştır. Yapı geçerliğine ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin orijinal ölçekteki tek boyutlu yapısını doğrulamıştır. Benzer ölçekler geçerliği sonuçları ise, ölçekten elde edilen puanların “uzlaşılabilirlik” ve “öz disiplin” kişilik özellikleri ve 6 farklı aldatma nedenleri ölçümlerinin tümüyle ilişkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir. Sonuçlar ayrıca, cinsiyet farkının anlamlı düzeyde olduğunu ve ölçek ile Kişisel Davranış Anketi puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunmadığını ortaya çıkarmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı .82, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .85 olarak bulunmuştur ve orijinal ölçeğinkine benzer katsayılardır. Bu bulgulara dayanılarak, Aldatmaya Yönelik Niyet Ölçeği’nin Türkçe formunun, üniversite öğrencilerinin aldatma davranışı gösterme olasılığını ölçmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.
Published
2016-01-03
Section
Articles