Evlilik Doyumunu Yordayan İlişkisel ve Kişisel Değişkenler

  • Pınar Çağ
  • İbrahim Yıldırım

Abstract

Evlilik doyumu, bireylerin evliliklerini sürdürürken tatmin almalarını sağlayan bir süreçtir. Sağlıklı ve başarılı evlilikler yürütebilmek için bireylerin evliliklerinden doyum sağlayabilmeleri önemlidir. Bu nedenle evlilikte önemli bir kavram olan doyum bu çalışmada ele alınmış ve evlilik doyumunu yordayan değişkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı cinsiyet, eğitim düzeyi, çocuk sayısı, eş desteği, evlilik süresi, eşler arasındaki yaş farkı, ailenin gelir düzeyi, cinsel yaşam memnuniyeti ve ev içi sorumlulukların paylaşımı değişkenlerinin evlilik doyum düzeyini ne derecede yordadığını bulmaktır. Araştırmaya Ankara ilinde ikamet eden ve gönüllü olarak katılmak isteyen bireyler dahil olmuştur. Araştırmaya 448 (% 54) kadın ve 363 (% 46) erkek olmak üzere toplam 811 evli birey çalışma grubu olarak alınmıştır. Veri toplama araçları olarak, bireylerin evlilik doyum düzeylerini belirleyebilmek için Evlilik Yaşam Ölçeği, algılan eş destek düzeyini belirleyebilmek için Eş Destek Ölçeği ile yordayıcı değişkenlere ilişkin bilgi elde etmek için de araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler, Aşamalı Regresyon tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; eş desteği, cinsel yaşam memnuniyeti ve eğitim düzeyi değişkenleri evlilik doyumunu manidar olarak yordamaktadır. Buna karşın; cinsiyet, çocuk sayısı, evlilik süresi, eşler arasındaki yaş farkı, ailenin gelir düzeyi, ve ev içi sorumlulukların paylaşımı değişkenlerinin evlilik doyumunu manidar olarak yordamadığı bulunmuştur. Sonuç olarak; bulgulara göre bireylerin evlilik doyumlarını; algıladıkları eş desteği, cinsel yaşam memnuniyeti ve eğitim düzeyleri yordamaktadır.
Published
2016-01-03
Section
Articles