Adaptation of COVID-19 Rumination Scale (C-19RS) to Turkish: Rumination and Burnout During COVID-19 Pandemic

  • Binaz BOZKUR Mersin University, Faculty of Education, Guidance and Psychological Counseling
  • Binnaz KIRAN Mersin University, Faculty of Education, Guidance and Psychological Counseling

Abstract

The aim of this study is to adapt the COVID-19 Rumination Scale to Turkish and to examine whether the level of COVID-19 rumination differs according to demographic variables and burnout levels. There were 835 participants in the study. The findings revealed that the adapted scale is a valid and reliable tool. In addition, it has been found that COVID-19 rumination is significantly higher in women, those who have lost income and lost acquaintances/relatives (human), those who have active COVID-19 patients from their acquaintances/relatives, and those with high burnout levels. The results of this research are important in terms of revealing the target group for intervention or preventive studies to reduce rumination related to COVID-19. In addition, considering that rumination related to COVID-19 is higher in people with high levels of burnout, it is thought that interventions to reduce rumination may also help reduce burnout.

 

Özet: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 Ruminasyon Ölçeği'ni Türkçe'ye uyarlamak ve COVID-19 ruminasyon düzeyinin demografik değişkenlere ve tükenmişlik düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Çalışmaya 835 katılımcı katılmıştır. Bulgular, uyarlanan ölçeğin geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca kadınlarda, gelir kaybı yaşayan ve tanıdık/yakınını kaybedenlerde, tanıdık/yakınlarından aktif COVID-19 hastası olanlarda ve tükenmişlik düzeyi yüksek olanlarda COVID-19 ruminasyonunun anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar, COVID-19 ile ilgili ruminasyonu azaltmaya yönelik müdahale veya önleyici çalışmalar için hedef grupların tespit edilmesi açısından önemlidir. Ayrıca tükenmişlik düzeyi yüksek kişilerde COVID-19 ile ilgili ruminasyonun daha yüksek olması göz önünde bulundurulduğunda, ruminasyonu azaltmaya yönelik müdahalelerin tükenmişliği azaltmaya da yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

 

 

Published
2022-07-03