Yazar Rehberi

DERGİ POLİTİKALARI

 

Derginin Amacı

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-DER) tarafından yayınlanan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi; kamu yararı gözeterek toplumun ruh sağlığı, mutluluğu ve gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, dergi aşağıdaki hususları önemsemektedir:

 • Bir sivil toplum kuruluşu olan Türk PDR’nin kuruluş amaçları ve sosyal sorumluluk politikaları kapsamında bireyleri, aileleri ve psikolojik danışma alanı çalışanlarının gelişimlerini sağlamak.
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının gelişmesine ve mevcut sorunları çözme potansiyeline katkı sağlamak.
 • Bireylerin ve özellikle çocukların ve gençlerin psikolojik yardım ve rehberlik ihtiyaçlarına yönelik teorik ve uygulamalı araştırmalara ev sahipliği yapmak.
 • Ülkemizde ve dünyada her bireyin psikolojik iyi olma durumlarına katkı sağlama, kişisel ve eğitsel gelişimine destek olma, kariyer planı için katkı üretme, aile rehberliği ve danışmanlığı sunma, bireyi tanıma ve psikolojik danışmanların mesleki becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapmak.
 • Okulöncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerindeki alanı ile ilgili sorunlara somut çözüm önerileri sunan, ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı bunun yanı sıra Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İŞKUR gibi kurumlarda ve özel psikolojik danışma merkezlerinde çalışan psikolojik danışmanların ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmek.
 • PDR uzmanlarının mesleki gelişimlerini ve eğitimlerini daha nitelikli kılmak için uluslararası ve disiplinler arası işbirliği kurmak ve bu işbirliğini sürdürmek.
 

Odak ve Kapsam

Türk PDR Dergisi yayın odağına, Okul PDR hizmetlerini geliştirme, daha nitelikli PDR eğitimi verme, alan çalışanlarının gelişimlerini destekleme, yenilik üretimi ve transferi ile ilişkili disiplinlerle ortak çalışma içeriği üretmeyi almaktadır. Özellikle, Türkiye ve Dünyada gittikçe önemi artan PDR alanı için sürdürülebilir bir gelişim ve ortak akıl üretiminde aracılık rolü üstlenmeyi öncelemektedir.

Ayrıca amaçları doğrultusunda Türk PDR Dergisinin yayın odağında;

 • Okul psikolojik danışmanlarının profesyonelleşmesine katkı sağlayan,
 • Okul PDR uygulamalarına doğrudan katkı sağlayarak teori ve uygulama arasında köprü olan,
 • Okul ve toplum ekosistemi ile ilgili bütüncül PDR hizmetlerine yeni bakış açısı sunan,
 • Türkiye'nin yerel ve güncel PDR alan ve gelişim sorunlarına hem kendi özelinde değerlendiren hem de uluslararası karşılaştırmalarla inceleyen,
 • PDR alanının yöntem bilim ve araştırma potansiyelinin gelişimine katkı sağlayan,
 • Mesleki ilke, değer, sorumluluk ve etik kodların gelişmesine katkıda bulunan,
 • PDR alanı çalışanlarının kullanacağı araç, uygulama ve yöntemlerin gelişimine katkı sağlayan,
 • PDR alanının entelektüel ve bilimsel birikimini artırmaya yönelik çalışmalar yer almaktadır.

Bunların yanı sıra, aşağıdaki bağlamlarda üretilen çalışmalar da Türk PDR Dergisi 'nin yayın kapsamında yer almaktadır:

 • Okulöncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitimin PDR bağlamında temel problemlerini ve uygulamalarını irdeleyen, geliştiren çalışmalar.
 • Aktif görev yapan PDR uzmanları ve diğer profesyonellerin yeterliklerini ve eğitim stratejilerini geliştirmeye yardımcı olan çalışmalar.
 • Okul psikolojik danışmanı/rehber öğretmen adaylarının daha nitelikli alan çalışanı olmalarını amaçlayan, eğitim modellerini irdeleyen içeren çalışmalar.
 • Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik ve danışma bağlamında yenilik ve uygulamalı çalışmalara yer veren araştırmalar.
 • Meta-analiz, içerik analizi, profil analizi ile büyük araştırma grupları veya örneklemlerle gerçekleştirilmiş ilişkili çalışmalar.
 • Teorik de olsa PDR alanı için yeni bir model, strateji geliştiren ve değerlendiren çalışmalar.
 • Aile rehberliği ve danışmanlığını geliştiren ve destekleyen çalışmalar
 • Multidisipliner ve transdisipliner çalışmalar.
 • PDR okul uygulamaları veya akademik araştırmalarda kullanılabilecek nitelikli ölçme araçları geliştirmeye yönelik araştırmalar.
 • Bireysel farklılık ve gelişim süreçlerini inceleyen araştırmalar.
 • PDR uygulamalarını geliştirmeye yardımcı teknoloji entegrasyonu çalışmaları.
 

Kısıtlamalar ve Değerlendirmeye Kabul Edilmeyen Başvurular

Aşağıda belirtilen alanlardaki çalışmalar Türk PDR Dergisi yayın kapsamı dışında olup değerlendirmeye alınmamaktadır:

 • Sadece klinik uygulamaları ya da Psikiyatri alanını doğrudan ilgilendiren araştırmalar.
 • Sosyoloji ya da sosyal hizmetler alanları ile ilgili içeriği tekil olarak odağına alan araştırmalar.
 • Eğitim tarihi ya da felsefesi gibi alanları davranış bilimleri ile ilişkilendirmekle birlikte, PDR alanının öncelik ve ihtiyaçlarını dikkate almayan araştırmalar.
 • Ruh sağlığı kavramları ile öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilmekle birlikte doğrudan okul PDR hizmetleri ile ilişkilendirilmeyen araştırmalar.
 • Hemşirelik, Polislik ve Adli konular vb. alanlarda örneklem olarak seçilen gruplar üzerinde psikoloji kavramları kullanılarak yürütülmekle birlikte PDR uygulamalarına doğrudan katkı sağlamayı amaçlamayan araştırmalar.

Yayın Sıklığı

Uluslararası hakemli bir dergi olan Türk PDR Dergisi yılda dörder aylık aralıklarla (Nisan, Ekim ve Aralık) toplamda üç sayı olacak biçimde düzenli olarak yayınlanır. Bununla birlikte, içeriği önceden ilan edilmek üzere, odak ve içerik gelişimine katkı sağlayacak öncelikli görülen gelişim ve problem alanlarına yönelik olarak yılda Mayıs ve/veya Kasım aylarında en çok iki özel sayı yayımlanabilir. Özel sayılarda ele alınacak konular, güncel tartışmalar dikkate alınarak dosya konusu oluşturacak, alan eğitimine ve uygulamalarına yön verecek şekilde editörler tarafından belirlenir.

Yayın Dili

Türk PDR Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın başvurusu kabul etmektedir. Gönderilen çalışmaların tam metin dilinin Türkçe veya İngilizce dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olması gerekir. Çalışmaların yabancı kelimelerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, tam metin dili Türkçe olan çalışmalara genişletilmiş İngilizce özet te eklenmelidir.

Genişletilmiş İngilizce özet; tam metindeki giriş, amaç, yöntem, , bulgular ve tartışma ve sonuç gibi başlıkları içerecek biçimde düzenlenmelidir. Genişletilmiş İngilizce özet en az 500 en çok 1000 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Türk PDR Dergisi’ne gönderilen çalışmalar için değerlendirme sürecinde yayın kurulu tarafından dil redaksiyonu talep edilebilir. Dil redaksiyonu talep edilen çalışmalar, önerilen akredite dil kuruluşlarında yaptırılır ve yaptırılan redaksiyonun belgesi yayın kuruluna ibraz edilmek durumundadır. Redakte edilmeyen ve belgelendirilemeyen çalışmalar yayına kabul edilmez.

Yazar(lar)ın çalışmalarına ilişkin redaksiyon sürecinde destek alabilecekleri firmalar aşağıda sunulmaktadır.

Derginin Bölümleri

Türk PDR Dergisi Özgün Araştırma Makalelerini yayın önceliği kapsamında görür. Her sayıda en çok bir tane Literatür Taraması ve bir tane Tanıtım Yazısı yayımlanabilir. Bu kapsamda çalışma yüklemeyi düşünen yazarlarımıza önceden dergi editörleri ile iletişime geçmeleri ve başvuru yoğunluğunu öğrenmeleri önerilir.

Açık Erişim Politikası

Türk PDR Dergisi yayınlanma ile birlikte açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Türk PDR Dergisi aynı zamanda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda Türk PDR Dergisi yayın kurulu tarafından benimsenen açık erişim politikaları http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.

Creative CommonsTürk PDR Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Türk PDR Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.

Türk PDR Dergisi, açık erişim sağlama politikası kapsamında kütüphanelerin dergi içeriğini kütüphane katalog kayıtlarına almalarını önermektedir.

Türk PDR Dergisi'nin yayıncısı olan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, hiç bir kütüphane veya okuyucudan yayınlanan elektronik makalelere erişim için abonelik ve ücret talep etmeyeceğini taahhüt eder.

Türk PDR Dergisinde hakem süreci tamamlanıp yayına kabul edilen makalerden 300 TL basım ücreti talep edilmektedir. Bununla birlikte, Türk PDR Dergisi'ne gönderilen çalışmaların aşağıda sıralanan maddi yükümlülükleri, yazarların sorumluluğundadır:

 • Türk PDR Dergisi'nde çalışmalar Türkçe veya İngilizce dillerinde tam metin olarak yayınlamaktadır. Dergi bu kapsamda herhangi bir çeviri hizmeti vermemekte, ancak yönlendirme amacıyla yazar(lar)a çeşitli akredite firmalar önermektedir.
 • Alan editörleri veya hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda, Türk PDR Dergisi Editörleri tarafından talep edilen dil editörlüğü veya redaksiyon işlemleri belirtilen firmalardan alınır.
 • Değerlendirme süreci sonucu yayına kabul edilen tüm çalışmaların intihal denetimi, mizanpaj ve dizgi, kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü ile düzenlemelere ilişkin işlemlerin maddi sorumluluğu yazarlara aittir.

Gizlilik Beyanı

Türk PDR Dergisi dergi yönetim sistemine girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu derginin ve Türk PDR Derneğinin faaliyet amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

Arşivleme

Türk PDR Dergisi'nde yayımlan tüm makalelere ait üst veriler “XML” ve tam metinler “.pdf” formatında 3. parti bulut bir sunucuda erişime kapalı bir şekilde saklanır. Ayrıca TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı aracılığıyla tüm makaleler .pdf formatında ULAKBİM sunucularında saklanmakta ve sunulmaktadır.

Ayrıca 6279 nolu “Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu” kapsamında derginin basılı cilt ve sayıları Derleme Kütüphanelerinde arşivlenir.

Dizinler

ULAKBİM

EBSCO

Türk Psikiyatri Dizini

Index Copernicus

Akademik Dizin

Sponsorluk ve Reklam

Türk PDR Dergisi yayın politikaları kapsamında şu an için sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir. Ancak Türk PDR Dergisi'nin amaçları doğrultusunda web sayfası üzerinden kar amacı gütmeyen bilimsel ve eğitsel etkinlikler duyurulabilir.

 

YAYIN POLİTİKALARI

Yazım Kuralları

Türk PDR Dergisi'ne gönderilecek çalışmalar Microsoft Word formatında serbest gönderim olarak hazırlanabilir. Çalışmalar değerlendirme aşamasında kabul alması durumunda profesyonel sayfa düzeni hazırlanmaktadır. Bu kapsamda yazarlar çalışmalarını okunabilir ve anlaşılır bir formatta serbest şekilde gönderebilirler.

Türk PDR Dergisi Yayın Kurulu, makale sayfa sayısı veya kelime sayısı ile ilgili sınırlama getirmemektedir. Ancak yayın kurulu veya bilim kurulu çalışmanın niteliğini kaybetmeden kısaltılabileceği yönünde görüş belirtebilir.

Her çalışma sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşmalıdır;

Başlık (Türkçe ve İngilizce)

Çalışmanın başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır.

Öz (Türkçe ve İngilizce)

Çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini, sonuçlarını, öne çıkan yanlarını ve özgün değerini açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. En çok 150 kelimeden oluşaca şekilde yapılandırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler (Türkçe ve İngilizce)

Çalışmanın bütünlüğünü yansıtan en az 3 en çok 5 anahtar kelime belirlenmelidir.

Giriş

Araştırma konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel alanyazındaki karşılığı, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları giriş kısmında detaylandırılmalıdır.

Yöntem

Araştırmanın türü, araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları, gerekli ise etik kurul onayı yöntem kısmında detaylandırılmalıdır.

Bulgular

Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.

Tartışma *

Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular alanyazın ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır.

Sonuç *

Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır.

Öneriler *

Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır. Ayrıca alanyazına katkı sağlayacak, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik önerileri de içermelidir.

Teşekkür **

Araştırmanın ortaya çıkarılması aşamasında küçük katkı sağlamış kişi veya kurumlara teşekkürler belirtilmelidir.

Kaynakça

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Font ailesi Palatino Linotype ve satır aralığı 3 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 4. Harf altına gelecek şekilde verilmelidir.

Ekler **

Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır.

Genişletilmiş Öz (İNGİLİZCE)

Genişletilmiş öz 500-1000 kelime arasında aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde yapılandırılmaldır.

Giriş: Çalışma ile ilgili kavramsal arkaplan bilgi kısaca ve genel hatlarıyla sunulmalıdır.

Amaç: Çalışmanın amaçları, kapsamı ve sınırlılıkları kısaca verilmelidir.

Yöntem: Çalışmada kullanılan yöntemler ve veri toplama teknikleri ile veri analizine yönelik gerçekleştirilen işlemler genel hatlarıyla bu bölümde sunulmalıdır.

Bulgular: Çalışmada uygulanan yöntem doğrultusunda öne çıkan bulgular genel hatlarıyla bu bölümde yer almalıdır.

Sonuç ve Öneriler: Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan, çalışmayı öne çıkaran ve çalışmanın özgün değerini yansıtan sonuçlara bu bölümde yer verilmelidir. Bu bölümde ayrıca genel olarak öneriler de verilmelidir.

* Tartışma, Sonuç ve Öneriler yazarlar tarafından tek başlık altında toplanabileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir.

** Teşekkür ve Ek bilgileri yer alması durumunda bu başlıklar Giriş, Yöntem gibi ana başlık şeklinde verilmelidir.

Tablo ve Şekiller
Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri aşağıdaki örnek yapı dikkate alınarak verilmelidir.
Tablo ve Şekillerden öncesine ve sonrasına 12 nk boşluk verilir.
Tablo başlıkları ve metin 10 Punto
Tablo ve Numarası Koyu Örn. Tablo 1. Tablo Başlığı
Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto
Şekil ve Numarası Koyu Örn. Şekil 1. Şekil Başlığı
Şekiller bir resim veya düzenlenemez bir görsel içeriyorsa 300 DPI çözünürlüğünde Word içerisinde aktarılmalı ve Makale Gönderme basamaklarının 4. Basamağında Ek Bir Dosya Yükle seçeneği ile orijinal şekil yüklenmelidir.

KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ

Kitap

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (20. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Gönderme: (Büyüköztürk, 2014, s. 194)

Kitap İçi Bölüm

Bayır, D. (1997). USMARC uygulamasına genel bir bakış. B. Yılmaz (Yay. Haz.). Kütüphanecilik Bölümü 25.Yıl'a armağan içinde (s. 199-218). Ankara: Hacettepe üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.

Gönderme: (Bayır, 1997, s. 207)

Çeviri Kitap

Lewis, B. (2000). Modern Türkiye'nin doğuşu (M. Kıratlı, çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Gönderme: Lewis, 2000, s. 12

Makale

Karakelle, S. (2012). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250. doi:10.15390/EB.2014.3078

Gönderme: (Karakelle, 2012, s. 245)

Elektronik Makale

Karakelle, S. (2012). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/779/376 adresinden erişildi.

Gönderme: (Karakelle, 2012, s. 240)

Tez

Mantar, E. (2003). Kütüphanecilikte sürekli eğitim: Ankara'da bulunan üniversite kütüphaneleri üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe üniversitesi, Ankara.

Gönderme: (Mantar, 2003, s. 67)

Bildiri

Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion 23-25 Ocak 2012 içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gönderme: (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012, s. 92)

Web Sayfası

UNESCO. (2013). World Heritage list. http://whc.unesco.org/en/list adresinden erişildi.

Gönderme: (UNESCO, 2013)

Telif Hakkı Devri

Yayımlanmak üzere Türk PDR Dergisi'ne gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Bununla birlikte, derginin kapsamında yer alan konuları içermekte olup, ulusal veya uluslararası alan kongrelerinde sunulan ve/veya özet kitapçığında yer alan bildiriler de önceden belirtilmek ve ana metnin ilk sayfasına not düşülmek kaydıyla yayına kabul edilir. Ayrıca bu tür bildirilerin telif hakkı devirlerinin başka birine yapılmamış olması gerekir.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını Türk PDR Derneği'ne devretmek zorundadır. Türk PDR Dergisi Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır;

 • Patent hakları,
 • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar,
 • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,
 • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,
 • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı.

Türk PDR Dergisi 'e çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden çalışma gönderim adımlarının 4.’sünde ek dosya yükleme seçeneği ile yüklenmelidir. Aynı zamanda ıslak imzalı formu basılı olarak Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Öncebeci Mah. Umut Sokak No 50/4 Kolej Ankara adresine "Türk PDR Dergisi" adına posta yoluyla veya +9 312 430 36 74 numaralı faks numarasına fakslayarak göndermeleri gerekmektedir. Telif Hakkı Devir Formunu iletmeyen yazarların çalışmaları yayınlanmaz. Çalışma yüklenirken telif hakkı da devredilir. Bu aşamadan sonra yazar/yazarların yayını geri çekme kararı sunulan gerekçeler kapsamında Türk PDR Dergisi Editörleri tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Akademik yayıncılık kapsamında kabul edilemeyecek gerekçeler nedeni ile işlem yapılmaz. Son yıllarda sıklıkla gözlenen bir çalışmayı farklı dergilere yükleme şeklinde görülen ve süreci önce tamamlayan dergi lehine kullanılan etik dışı tercihler bu kapsamda yazar/yazarlar için önemli sorunlar oluşturabilir.


Creative CommonsTürk PDR Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Türk PDR Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.

Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, Türk PDR Dergisi'nin yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. Türk PDR Dergisi'ne gönderilen tüm çalışmalar aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.

Körleme Hakemlik Türü

Türk PDR Dergisi, tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

İlk Değerlendirme Süreci

Türk PDR Dergisi 'e gönderilen çalışmalar ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar ise ön değerlendirme için çalışmanın ilgili olduğu alana yönelik bir alan editörüne gönderilir.

Ön Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde alan editörleri çalışmaların, giriş ve alanyazın, yöntem, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma bölümlerini dergi yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu inceleme sonucunda uygun bulunmayan çalışmalar en geç dört hafta içerisinde alan editörü değerlendirme raporu ile birlikte iade edilir. Uygun bulunan çalışmalar ise hakemlendirme sürecine alınır.

Hakemlendirme Süreci

Çalışmalar içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakemlendirilir. Çalışmayı inceleyen alan editörü, Türk PDR Dergisi hakem havuzundan uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem önerisinde bulunur veya çalışmanın alanına uygun yeni hakem önerebilir. Alan editöründen gelen hakem önerileri editörler tarafından değerlendirilir ve çalışmalar editörler tarafından hakemlere iletilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve alanyazın açısından incelenmesine dayanmaktadır. Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

 1. Giriş ve alanyazın: değerlendirme raporu çalışmada ele alınan problemin sunumu ve amaçları, konunun önemi, konuyla ilgili alanyazının kapsamı, güncelliği ve çalışmanın özgünlüğü hakkında görüş içerir.
 2. Yöntem: değerlendirme raporu, kullanılan yöntemin uygunluğu, araştırma grubunun seçimi ve özellikleri, geçerlik ve güvenilirlik ile ilgili bilgilerin yanı sıra veri toplama ve analiz süreci hakkında görüş içerir.
 3. Bulgular: değerlendirme raporu, yöntem çerçevesinde elde edilen bulguların sunumu, analiz yöntemlerinin doğruluğu, araştırmanın amaçları ile erişilen bulguların tutarlılığı, ihtiyaç duyulan tablo, şekil ve görsellerin verilmesi, kullanılan testlerin kavramsal açıdan değerlendirilmesine yönelik görüşler içerir.
 4. Değerlendirme ve tartışma: değerlendirme raporu, bulgulara dayalı olarak konunun tartışılması, araştırma sorusuna/larına ve hipoteze/lere uygunluk, genellenebilirlik ve uygulanabilirlik ile ilgili görüş içerir.
 5. Sonuç ve öneriler: değerlendirme raporu alanyazına katkı, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik öneriler hakkında görüş içerir.
 6. Stil ve anlatım: değerlendirme raporu, çalışma başlığının içeriği kapsaması, Türkçe'nin kurallara uygun kullanımı, gönderme ve referansların APA 6 kurallarına uygun olarak tam metnin diline uygun verilmesi ile ilgili görüş içerir.
 7. Genel değerlendirme: değerlendirme raporu çalışmanın bir bütün olarak özgünlüğü, PDR alanyazınına ve alandaki uygulamalara sağladığı katkı hakkında görüş içerir.

Değerlendirme sürecinde hakemlerin çalışmanın tipografik özelliklerine göre düzeltme yapmaları beklenmemektedir.

Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 6 haftadır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından "düzeltme yönergesi" doğrultusunda bir (1) ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme de talep edebilirler.

Değerlendirme Sonucu

Hakemlerden gelen görüşler, alan editörü tarafından en geç iki (2) hafta içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda alan editörü çalışmaya ilişkin nihai kararını editörlere iletir.

Yayın Kurulu Kararı

Editörler, alan editörü ve hakem görüşlerine dayanarak çalışma ile ilgili yayın kurulu görüşlerini hazırlar. Hazırlanan görüşler editör tarafından alan editörü ve hakem önerileri ile birlikte en geç 1 hafta içerisinde yazar(lar)a iletilir. Bu süreçte olumsuz görüş verilen çalışmalar intihal denetimi talep edilmeksizin iade edilir. Olumlu görüş verilen çalışmalar için son karar, intihal denetim raporları sonuçlarına göre verilir.

Yayın Değerlendirme Süreci Ne Kadar Sürmektedir?

Türk PDR Dergisi'ne gönderilen çalışmaların yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık dört (4) ila sekiz (8) ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Ancak, hakem ya da editörlerin yazar(lar)dan düzeltme istedikleri tarih ile yazar(lar)ın düzeltmeleri tamamladıkları tarih arasındaki süre önerilen süreye dahil edilmemektedir.

Çevrimiçi Çalışma Gönderme Rehberi

Türk PDR Dergisi'nde değerlendirilmek üzere çalışma gönderecek yazar(lar) http://pdrdergisi.org/index.php/pdr/index adresinde yer alan dergi yönetim sistemine üye olarak gönderim gerçekleştirebilir.

Yazar(lar) üye olmak ve çalışma göndermek için "Çevrim İçi Çalışma Gönderme Rehberi"nde yer alan yönergeleri takip etmelidir.

Düzeltme Yönergesi ve Yükleme Rehberi

Türk PDR Dergisi'nde değerlendirme sürecindeki çalışmalar için editörler, alan editörleri ve/veya hakemler tarafından bir defa veya daha fazla düzeltme ve iyileştirme talep edilebilir.

Yazar(lar) talep edilen düzeltme ve iyileştirme önerilerinin nesnel ve çalışmanın özgünlüğünü artırıcı nitelikte olduğunun bilinciyle düzeltme ve iyileştirmeleri eksiksiz, açıklayıcı ve zamanında tamamlamakla yükümlüdür

Yazar(lar) talep edilen düzeltme ve iyileştirmeleri "Düzeltme Yönergesi ve Yükleme Rehberi"nde belirtilen koşullara göre sisteme yüklemelidir.

Çalışma/Makale Geri Çekme

Türk PDR Dergisi araştırmacı ve kütüphaneciler için bütünsel ve eksiksiz yayıncılığı önemsemektedir. Bunu sağlamanın güvenilir özgün araştırma makalelerini yayınlamak olduğu bilincindedir. Türk PDR Dergisi yayın politikaları gereği, bir çalışma veya makalenin geri çekilmesi aşamasında yazar(lar)a ve yayın kuruluna düşen görev ve sorumluluklar aşağıda verilmiştir.

Yazarlar

Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar(lar), "Geri Çekme Formu"nu doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış halini info@pdrdergisi.org adresi üzerinden e-posta aracılığıyla yayın kuruluna iletmekle yükümlüdür. Yayın Kurulu geri çekme bildirimini inceleyerek en geç bir hafta içerisinde dönüş sağlar. Yayın kurulu tarafından telif hakları Türk PDR Dergisi gönderim aşamasında devredilmiş çalışmaların geri çekme isteği onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.

Editörler

Türk PDR Dergisi yayın kurulu; yayınlanmış, erken görünümdeki veya değerlendirme aşamasındaki bir çalışmaya ilişkin telif hakkı ve intihal şüphesi oluşması durumunda çalışmayı ilişkin bir soruşturma başlatma yükümlülüğü taşır.

Yayın kurulu yapılan soruşturma sonucunda değerlendirme aşamasındaki çalışmada telif hakkı ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda çalışmayı değerlendirmeden geri çeker ve tespit edilen durumları detaylı bir şekilde kaynak göstererek yazarlara iade eder.

Yayın kurulu, yayınlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmada telif hakkı ihlali ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda, en geç bir hafta içerisinde aşağıdaki geri çekme ve bildiri işlemlerini gerçekleştirir.

Etik ihlali tespit edilen çalışmanın;

 1. Elektronik gösterimdeki başlığının başına "Geri Çekildi:" ibaresi eklenir.
 2. Elektronik gösterimdeki Öz ve Tam Metin içerikleri yerine çalışmanın geri çekilme gerekçeleri, detaylı kanıt kaynakları varsa yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum ve kuruluşların konu hakkındaki bildirimleri ile birlikte yayınlanır.
 3. Dergi web sitesinin ana sayfasından geri çekme bildirimi ilan edilir.
 4. Geri çekme tarihinden itibaren ilk yayınlanacak sayının elektronik ve basılı kopyasının içindekiler listesine "Geri Çekildi: Çalışma Başlığı" şeklinde eklenir, birinci sayfasından başlamak koşuluyla geri çekme nedenleri ve buna kaynak gösterilen orijinal alıntıları kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılır.
 5. Yazar(lar)ın bağlı olduğu kuruluş(lar)a yukarıdaki geri çekme bildirimleri iletilir.
 6. Yukarıda sıralanan geri çekme bildirimleri Derginin dizinlendiği kurum ve kuruluşlar ile Milli Kütüphane Başkanlığı'na dizin sistemleri ve kataloglara kaydedilmesi için iletilir.

Ayrıca yayın kurulu etik ihlalde bulunulan çalışma yazar(lar)ının daha önce yayımlanmış çalışmalarının yayın evlerine veya yayın kurullarına, yayımlanan çalışmaların geçerlik ve güvenilirliğini güvence altına almalarını veya geri çekmelerini önerebilir.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme

Türk PDR Dergisi‘nde değerlendirme sonucu yazar(lar)a iletilen yayın kurulu ve bilim kurulu görüşlerine yazar(lar)ın itiraz etme hakkı saklıdır. Yazar(lar), çalışmaları için yapılan değerlendirme sonucu görüş ve yorumlara ilişkin itiraz gerekçelerini bilimsel bir dille ve dayanaklarını referans göstererek info@pdrdergisi.org adresine e-postayla iletmelidir. Yapılan itirazlar yayın kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde incelenerek (çalışmanın alan editörü ve hakemlerine yapılan itirazlar hakkında görüş talep edilebilir) yazar(lar)a olumlu veya olumsuz dönüş sağlanır. Yazar(lar)ın değerlendirme sonucuna itirazları olumlu bulunması durumunda, yayın kurulu çalışmanın konu alanına uygun yeni hakemlendirme yaparak değerlendirme sürecini yeniden başlatır.

 

ETİK POLİTİKALAR

Yayın Etiği

Türk PDR Dergisi‘nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Türk PDR Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Türk PDR Dergisi ‘e çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
 • Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 • Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Türk PDR Dergisi‘ne gönderilemez.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

Türk PDR Dergisi editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, Türk PDR Dergisi‘nde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,
 • Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
 • Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
 • Düşünce özgürlüğünü destekleme,
 • Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
 • Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
 • Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
 • Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
 • Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
 • Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
 • "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
 • Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
 • Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
 • Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
 • Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
 • Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
 • Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
 • Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
 • Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
 • Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
 • Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
 • Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

 • Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
 • Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
 • Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
 • Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
 • Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurullara teşvik

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, uluslararası değerlendirme kurulu gibi izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur. Özellikle Türk PDR Derneği alanın doğası gereği hassasiyetle izlediği ve üzerinde durduğu esasları temsil edecek şekilde mesleğin etik gereklerinin makalelerde her bir işlem ve alan için tanımlanmasını önemli görür. Gerekli durumlarda ek belge, kanıt ve açıklama isteme hakkını saklı tutar. Editörlerin makul bir süre içerisinde sağlanamayan belgeler için gerekli işlemleri yapma hakları ilan ederler

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bkz. İntihal Denetimi

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;

 • Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
 • Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
 • Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Türk PDR Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Türk PDR Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

 • Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
 • Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 • Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
 • Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
 • Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

Türk PDR Dergisi yayıncısı olan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, kar amacı gütmeyen kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Türk PDR Derneği kuruluş felsefesi gereği, Türk PDR Dergisi ilişkisini uluslararası standartlarda kamuya mal etmek amacıyla Türk PDR Dergisi’ni yayınlamaktadır. Bu bağlamda Türk PDR Derneği Yönetim Kurulu, Türk PDR Dergisi ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

 • Editörler, Türk PDR Dergisi‘ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
 • Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
 • Türk PDR Dergisi ‘de yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
 • Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Türk PDR Dergisi‘nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen info@pdrdergisi.org adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

 

KABUL SONRASI

Türk PDR Dergisi'nde değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmalar sırasıyla; intihal kontrolünün yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, DOI numarasının verilmesi ve erken görünüme açılması süreçlerinden geçer. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda yayınlanır.

Türk PDR Dergisi makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmediği için hiç bir gelir kaynağı bulunmamaktadır. Ancak, değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların aşağıdaki bazı başlıklara ilişkin maddi yükümlülükleri yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

İntihal Denetimi

Türk PDR Dergisi yayın etiği gereği "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışmanın Türkçe ve İngilizce nüshaları yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından intihal denetiminden geçirilir. Denetim kapsamında oluşan maddi sorumluluklar yazar(lar)a aittir.

İntihal denetimi Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.

Kaynakça, Gönderme ve Atıf Kontrolü

Bilimsel araştırmalar daha önce yapılmış olan çalışmaların üzerine geliştirilir. Yapılan çalışmalarda daha önce yapılmış çalışmalara belirli kurallar çerçevesinde gönderme ve atıf yapılarak kaynak gösterilir. Bilimsel çalışmalarda bilerek ya da bilmeyerek yapılan hatalar çalışmanın ve yayının güvenilirliğini zedelemektedir.

Türk PDR Dergisi yayın etiği kapsamında değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların gönderme ve atıflarının doğru ve eksiksiz verilmesini zorunluluk olarak görmektedir. Bu kapsamda her çalışma kabul edildikten sonra yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından kaynakça, gönderme ve atıf kontrolünden geçirilir. Gerçekleştirilen kontrolün maddi sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

Kabul edilen çalışmaların kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü Türkçe ve İngilizce tam metin için aşağıdaki adımlarda yapılmaktadır:

 • Kaynakça APA Kaynak Gösterme Kuralları 6. Sürümünde yer alan usul ve esaslara uygun olarak düzenlenir.
 • Kaynakçada yer alan her bir atıfa ait metin içi göndermelerin usul ve esaslara göre verilip verilmediği kontrol edilir, hatalı olanlar düzeltilir.
 • Metin içi göndermelerin atıfları kontrol edilir. Eksik olanlar yazarlardan talep edilir, hatalı olanlar düzeltilir.

Türkçe tam metin için Türkçe, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınır.

Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

Türk PDR Dergisi makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda intihal denetimi ve kaynakça düzenlemesi tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından gerçekleştirilir. Sayfa düzeni ve baskı kopyasının hazırlanmasına ilişkin maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir.

DOI Numarasının Verilmesi

Digital Object Identifier (DOI) elektronik ortamda yayınlanan her çalışmanın tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. Türk PDR Dergisi'nde yayınlanan veya erken görünümdeki her çalışma için DOI numarası verilmesi zorunludur.

Kabul aşamasından sonra intihal denetimi, kaynakça kontrolü ve baskı hali hazırlanan çalışmalara yayın kurulu tarafından DOI numarası verilir.

Erken Görünüm

Türk PDR Dergisi güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

Dil Düzenlemesi

Türk PDR Dergisi 'e gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe ve İngilizce) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Çalışmalar yabancı kelimelerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır. Bu kapsamda çalışmaların değerlendirme için gönderilmeden önce redakte edilmiş olması yayın süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Yayın kurulu gönderilen çalışmaların değerlendirme süreçlerinde veya kabul aşamasından sonra dil redaksiyon hizmeti alınmasını talep edilebilir. Dil redaksiyon hizmeti alınması talep edilen çalışmanın yazar(lar)ı aşağıda önerilen firmalardan birinden hizmet alarak, redaksiyona ilişkin belgeyi yayın kuruluna sunmalıdır.