Etkili İlişkiler İçin Davranışsal Öz- Düzenleme Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Didem Genç, Çiğdem Yavuz Güler Tam Metin: PDF

Öz

. Bu çalışmanın amacı, çift ilişkilerinde davranışsal öz düzenleme ile ilgili toplamaya yardımcı olan Etkili İlişkiler İçin Davranışsal Öz-Düzenleme Ölçeği’nin Türkiye için geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırmaya bir yıl ve bir yıldan uzun süredir evli olan 151 Çift (302 kişi) katılmıştır. Uyum geçerliğini sınamak amacıyla Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği’nin Depresyon alt ölçeği ile Evlilik Yaşam Doyum Ölçeği ve Çiftler Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak adına yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda EİDÖDÖ’nün ben ve partner faktörlerinin strateji boyutundaki 1-2 ve 7-8 nolu maddelerinin modifikasyonu sonrasında strateji ve efor alt boyutlu ben ve partner faktörünün uyum iyiliği indekslerinin tüm değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Ölçeğin benzer ölçeklerle uyum geçerliliğine bakıldığında ben ve partner faktörünün strateji ve efor alt boyutlarının benzer ölçeklerle anlamlı derecede ilişkili olduğu görülmüştür. Etkili İlişkiler İçin Davranışsal Öz Düzenleme Ölçeği’nin ben faktörünün strateji ve efor alt boyutlarının Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı sırasıyla  .85 ve .63;   partner faktörünün strateji ve efor alt boyutlarının Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı sırasıyla .92 ve .71 bulunmuştur.  EİDÖDÖ, 5’li likert tipli 32 maddeden, Ben ve partner olmak üzere iki temel faktör ve bu faktörlere ait strateji ve efor şeklinde iki alt boyuttan oluşmaktadır. Analizler, EİDÖDÖ’nün Türkçe formunun, Türkiye örneklemi için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.


Anahtar Kelimeler: Davranışsal Öz Düzenleme, Etkili İlişkiler, Geçerlik, Güvenirlik