Liselerde Görev Yapan Öğretmen ve İdarecilerin, Psikolojik Danışmanların Nöbet Tutmasının Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Üzerindeki Etkisine İlişkin Görüşleri

Sercan Özaydın, Samet Şahin, Diğdem Müge Siyez Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmanın amacı, liselerde görev yapan idarecilerin ve branş öğretmenlerinin, psikolojik danışmanların nöbet tutmasının okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda idareci ve branş öğretmenlerinin konuya ilişkin genel değerlendirmelerinin yanında nöbet tutan psikolojik danışmanın ulaşılabilirliği, verimliliği ve öğrenci ile iletişiminin nöbet görevinden nasıl etkilendiğine dair görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Betimleyici durum çalışmasının kullanıldığı bu nitel araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile liselerde görev yapan 3 okul müdürü, 7 müdür yardımcısı ve 25 branş öğretmeninden elde edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda katılımcılar, psikolojik danışmanların nöbet tutmasının öğrencinin psikolojik danışmana ulaşmasını güçleştirdiğini, öğrenci ve psikolojik danışman arasındaki ilişkinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini, nöbet tutarken sunulmakta olan diğer PDR hizmetlerine ilişkin verimin düştüğünü belirtmiştirler. Sonuç olarak, psikolojik danışmanların nöbet tutmasının okul PDR hizmetleri üzerinde olumsuz etkileri olacağı görüşü büyük oranda okul idarecileri ve öğretmenler tarafından da paylaşılmaktadır. 


Anahtar Kelimeler: Öğretmen, İdareci, Psikolojik Danışman, Nöbet Algısı, Nitel Araştırma