Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretime Yönelik Öz-Yeterlik, Kaygı ve İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Zeki Aksu Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının matematik öğretim öz-yeterlik algıları, matematik öğretim kaygıları ve matematik öğretmeye hazır olma inançları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma 317’si kadın ve 105’i erkek olmak üzere 422 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılara matematik öğretim öz-yeterlik ölçeği, matematik öğretim kaygı ölçeği ve matematik öğretimine hazır olma ölçeği uygulanmıştır.  Çalışmada matematik öğretim kaygısının yordayıcıları olarak matematik öğretim öz-yeterlik ve matematik öğretmeye hazır olma inancının incelenmesinde adımsal regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, öğretmen adaylarının matematik öğretim öz-yeterlikleri matematik öğretmeye hazır olma inançları ile pozitif yönde; matematik öğretim kaygıları ile ise negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte öğretmen adaylarının öğretime hazır olma inançları ile öğretim kaygıları da negatif yönde anlamlı ilişkili olduğu ifade edilebilir.  Elde edilen bulgular alan yazın doğrultusunda tartışılmıştır. 


Anahtar Kelimeler: Öz-yeterlik, Kaygı, İnanç, Matematik öğretimi.