Belirti Tarama Listesi’nin (SCL-90) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Mokken Ölçekleme Analizleri

Hakan Koğar Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmanın amacı, SCL-90’ın orijinal faktör yapısını Türkiye örneklemi üzerinde Mokken ölçekleme analizleri kullanarak incelemektir. Ayrıca ailenin birbirine olan bağı ve çocuklukta travma yaşama durumu değişkenleri dikkate alınarak hipotezler geliştirilmiş ve test edilmiştir. Boyutlar arası ilişkiyi ortaya koymak amacıyla korelâsyon katsayıları hesaplanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 460 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin dokuz boyut ve 90 maddeden oluşan yapısının doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek amacıyla Mokken ölçekleme analizi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesinde Molenaar-Sijstma ve Cronbach alfa güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Doğrulayıcı analizler doğrultusunda ölçekten çıkartılan 11 madde sonrasında boyutlardaki yerini koruyan 72 maddenin Hi katsayıları .30 - .57 arasında değişmektedir. Ayrıca H katsayıları ise .37 - .50 arasında değişmektedir. Bu bulgular daha önce belirlenen 9 boyutlu yapının doğrulandığını göstermektedir.  Bu araştırma ile Belirti Tarama Listesi’nin (SCL-90) 79 madde ve dokuz boyut ile faktör yapısının sağlandığı ve yüksek geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğu belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler: geçerlik, güvenirlik, belirti tarama listesi, mokken ölçekleme analizi