Sokak Çocuklarında Bağlanma ve Aleksitimi İlişkisi

Rukiye Konuk Er, Çağla Girgin Büyükbayraktar Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmanın amacı sokak çocuklarının bağlanma stilleri ile aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ili merkez ilçelerinde bulunan basit seçkisiz eleman örnekleme yöntemi ile seçilmiş 76 sokak çocuğu oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki çocukların yaşa göre dağılımı 8-9 yaş aralığında olan 16 (%21,1), 10-11 yaş aralığında 33 (%43,4), 12-13 yaş aralığında 27(%35,5) çocuk şeklindedir. Aile yapılarına göre dağılımında ise 32 çocuğun ailesi (% 42,1) çekirdek aile, 27 çocuğun ailesi geniş aile (%35,5) ve 17 çocuğun ailesi ise parçalanmış aile (%22,4) yapısındadır. Veriler Çocuklar için Aleksitimi Ölçeği, İlişki Ölçekleri Anketi ve Kişisel Bilgi formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS kullanılarak kanonik korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma bulguları saplantılı bağlanma arttıkça dışsal yönelimli düşünmenin arttığını ortaya koymaktadır. Ayrıca korkulu ve saplantılı bağlanma arttıkça duyguları tanıma güçlüğünün arttığı elde edilen bulgulardandır. Sonuçlar literatür ışığında tartışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler: Bağlanma, aleksitimi, sokak çocukları