Kariyer Karar Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ayşenur Büyükgöze Kavas Tam Metin: PDF

Öz

Bu çalışmanın amacı, Osipow, Carney, Winer, Yanico ve Koschier (1976) tarafından geliştirilen ve sonrasında Osipow (1987) tarafından revize edilen Kariyer Karar Ölçeği’ni (KKÖ) Türkçe’ye uyarlamaktır. Bu doğrultuda, ölçek maddelerinin önce Türkçe çevirisi sonra İngilizce geri çevirisi yapılmıştır. Maddelere ilişkin öğrenciler ve uzmanlardan görüş alınmıştır. Elde edilen ölçek formu ile 17-28 yaş arası lisans öğrencilerinden oluşan iki farklı çalışma grubundan veri toplanmıştır. İlk çalışma grubundan (N = 336; 112 erkek, 224 kız) elde edilen veriler ile yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucunda değişim indeksleri doğrultusunda bazı maddelere ait hatalar ilişkilendirilmiştir. İkinci çalışma grubu (N = 365; 208 erkek, 157 kız) verileriyle DFA tekrarlanmış ve uyum iyiliği indeksleri yeterli bulunarak ölçeğe ilişkin iki faktörlü yapı doğrulanmıştır. Ölçeğin uyum geçerliğini incelemek amacıyla Kişisel Kararsızlık Ölçeği (Bacanlı, 2005) ile kararsızlık ve kesinlik alt ölçekleri arasındaki ilişkiye bakılmış ve beklenildiği gibi kararsızlık alt ölçeği ile arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki (r = .61, p < .01), kesinlik alt ölçeği ile negatif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki (r = -.34, p < .05) bulunmuştur. Alt ölçekler için hesaplanan iç tutarlık katsayılarının (Cronbach α = .84 - .86 aralığında) yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca, test-tekrar test güvenirlik katsayılarının (kararsızlık alt ölçeği için .84; kesinlik alt ölçeği için .77) orijinal çalışmada elde edilen katsayılara benzer olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak elde edilen bulgular ışığında KKÖ’nün Türkçe formunun yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: kariyer kararsızlığı, Kariyer Karar Ölçeği, geçerlik, güvenirlik.