Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu ve Bilişsel Esnekliklerinin İncelenmesi

İsmail Yelpaze, Levent Yakar Tam Metin: PDF

Öz

Yaşamdan doyum almak her insanın arzuladığı bir erektir. Yaşam doyumu aynı zamanda bilişsel olarak esnek olma, yeni durumlara uyum sağlama ile de ilgilidir. Bu yönüyle bu çalışmada yaşam doyumu ve bilişsel esneklik birlikte ele alınarak, üniversite öğrencilerinde cinsiyet, fakülte, sınıf düzeyi ve akademik başarıları açısından karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmaya beş farklı fakülteden 353 kadın, 192 erkek olmak üzere toplam 545 üniversite öğrencisi katılmıştır. Veri toplamak için Yaşam Doyumu Ölçeği, Bilişsel Esneklik Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; ilahiyat fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumlarının yüksek olduğu, kadınların, eğitim fakültesi öğrencilerinin ve akademik başarısı düşük olanların bilişsel esneklik düzeyinin anlamlı bir şekilde düşük olduğu görülmüştür. Son olarak bilişsel esneklik yaşam doyumunun anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Bulgular var olan alan yazın ışığında tartışılmıştır. 


Anahtar Kelimeler: yaşam doyumu, bilişsel esneklik, üniversite öğrencileri