Çalışma Anlayışı Envanteri’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kemal Öztemel Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmanın amacı son yıllarda kariyer gelişiminde ele alınmaya başlanan çalışma kavramına ilişkin, ergenlerin çalışma anlayışlarını belirlemek üzere bir envanter geliştirmektir. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde maddeler, literatür taranarak ve prototip analiz yönteminden yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu yolla oluşturulan 90 maddelik form 7 kişilik uzman grubunun görüşüne sunulmuş ve bu değerlendirme sonucu madde sayısı 65’e indirilmiştir. Envanterin yapı geçerliği için açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin iki alt boyuttan oluştuğu ve bu iki alt boyutun varyansın % 44’ünü açıkladığı belirlenmiştir. İki faktörlü yapı doğrulayıcı faktör analizi ile iki aşamalı olarak (ölçüm modeli ve yapısal modelin test edilmesi) test edilmiştir. Hem ölçüm modeli hem de yapısal model için doğrulayıcı faktör analizi ile elde edilen uyum iyiliği katsayıları kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Güvenirlik analizi için ise, iç tutarlık (Cronbach α) katsayısı hesaplanmış ve test-tekrar test, testi yarılama ve madde toplam korelasyonları incelenmiştir. Envanterin tamamına ilişkin iç tutarlık katsayısı α=0.92 olarak hesaplanmış ve iki alt ölçeğinde kabul edilebilir değerlerin üstünde iç-tutarlık katsayılarına sahip olduğu görülmüştür. Yapılan diğer güvenirlik analizlerinde elde değerler, kabul edilebilir değerlerin üzerinde çıkmıştır. Çalışmanın bulguları envanterin psikometrik özelliklerinin yeterli düzeyde olduğunu göstermekte olup konu ile ilgili araştırmalarda kullanılabilecek kullanışlı bir yapı ve özelliğe sahip olduğu kanısına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: çalışma anlayışı, envanter geliştirme, geçerlik, güvenirlik, ergenler.