‘’Psikolojik Danışman Adayının Danışanı Olmak’’: Danışanların Psikolojik Danışma Sürecindeki Deneyimleri

Yıldız Kurtyılmaz, Bircan Ergün-Başak, Deniz Güler, Gamze Ülker-Tümlü Tam Metin: PDF

Öz

Psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma sürecinde bilgi ve becerilerini ne kadar kullanabildiklerini ve sürecin danışanlara ne kadar katkı sağladığını danışanların gözünden anlamak, psikolojik danışman eğitiminin niteliğinin artırılması açısından önemli görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersi kapsamında psikolojik danışman adaylarının süpervizyon altında yürüttükleri psikolojik danışma sürecine katılan danışanların deneyimlerini keşfetmek amaçlanmaktadır. Çalışma fenomenolojik desene dayalı nitel bir çalışmadır. Veriler, Türkiye’de bir devlet üniversitesinde psikolojik danışman adaylarının yürüttüğü psikolojik danışma oturumlarına katılan 22 (10 kadın, 12 erkek)  danışandan, ortalama 35 dakika süren yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Veriler tümevarım analizi yoluyla analiz edilmiş ve “Danışanların Psikolojik Danışma Sürecinde Yaşadıkları Duygular”, “Danışanların Psikolojik Danışmana Yönelik Algıları” ve “Danışanların Kazanımlarına İlişkin Algıları” olarak adlandırılan üç ana temaya ve her bir tema içinde çeşitli alt temalara ulaşılmıştır. Sonuç olarak danışanların, psikolojik danışma sürecinin başlangıç, çalışma ve sonlandırma aşamalarında farklı duygular yaşadıkları anlaşılmıştır. Ayrıca psikolojik danışman adaylarının süreçte sergiledikleri psikolojik danışma becerileri ve kullandıkları teknikler ile sahip oldukları profesyonel tavırlar sayesinde danışanların süreçten çeşitli kazanımlarla ayrıldıkları belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışman eğitimi, danışan, psikolojik danışman adayı, bireyle psikolojik danışma uygulaması, süpervizyon