Okul Doyumunu Artırmaya Yönelik Psiko-eğitim Programının Etkililiği

Seda Altınok Kalkan, Şeyma Mızrak, Ayşe Ayaz, Gökçen Aydın Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin okul doyumunu artırmak için hazırlanan psiko-eğitim programının etkililiğinin test edilmesidir. Çalışma grubu üç farklı okulda 4. ve 5. sınıfa devam eden 30 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu ve “Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma deseni, zayıf deneysel desenlerden tek gruplu öntest-sontest modeli şeklinde belirlenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde İlişkili Ölçümler İçin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Programın uygulandığı tüm okullardan alınan ön-test ve son-test puanları birlikte analiz edildiğinde  araştırmaya katılan öğrencilerin okul doyumu ölçeğinden aldıkları ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Ayrı ayrı üç okulun ön-test ve son-test puanlarının analizlerinin tümünde de ön-test ve son-test arasında anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre, öğrencilerin okul doyumlarını artırmaya yönelik oluşturulan altı haftalık psiko-eğitim programının, öğrencilerin okul doyumu düzeylerini artırmada önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir.


Anahtar Kelimeler: Okul doyumu, öznel iyi oluş, psikoeğitim grubu