Evliliğe Yüklenen Anlam Ölçeğinin (EYAÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Nilüfer Özabacı, Serdar Körük, Ahmet Kara Tam Metin: PDF

Öz

Bu çalışmanın amacı bireylerin evlilik kavramına yükledikleri anlamları belirlemek amacıyla Evliliğe Yüklenen Anlam Ölçeğinin (EYAÖ) geliştirilmesidir. İlk aşamada evli, bekâr, boşanmış ve nişanlı/sözlü olan toplam 110 bireye “Sizin için evlilik ne anlam ifade ediyor?” sorusu yöneltilmiş ve yazılı olarak elde edilen veriler ilgili alan yazın ile incelenerek 70 maddelik taslak ölçek oluşturulmuştur. Taslak ölçek 195 birey (82 bekâr, 89 evli, 4 boşanmış ve 20 nişanlı/sözlü) üzerinde uygulanarak geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. EYAÖ’ne uygulanan açımlayıcı faktör analizi ölçeğin dokuz faktörlü bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir ve 31 maddelik, öz değeri 1.11, açıkladığı toplam varyans %63 ve en düşük faktör varyansı %3.6 olan nihai ölçeğe ulaşılmıştır. Faktörler; işlevsellik, bağlılık, yakınlık, tamamlayıcılık, engellenmişlik, çaba, işbirliği, risk ve uyum beklentisi olarak isimlendirilmiştir. EYAÖ’nin ölçüt geçerliği Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II (YİYE-II) ve İlişki Doyum Ölçeği (İDÖ) ile arasındaki korelasyonlara bakılarak incelenmiştir. EYAÖ’nin güvenirliği Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı hesaplanarak incelenmiştir. 


Anahtar Kelimeler: Evlilik, Anlam, Ölçek geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik