Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Açıdan İncelenmesi

Buse Gönül, Hatice Işık-Baş, Başak Şahin-Acar Tam Metin: PDF

Öz

Bu çalışmanın amacı geliştirilen Aile İklimi Ölçeği’ni (Björnberg ve Nicholson, 2007; Family Climate Scale) Türkçeye kazandırmak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Açımlayıcı faktör analizi ve gerekli geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yürütüldüğü ilk çalışmanın örneklemini 474 (Ort. yaş = 22.39, SS = 2.75) yetişkin oluşturmuştur. Sonuçlar, orijinal ölçeğin 48 maddeden oluşan altı faktörlü yapısı yerine, Türk örnekleminde 34 maddeden oluşan üç faktörlü bir yapıyı desteklemiştir. Orijinal ölçekte yer alan Kuşaklar Arası Otorite ve Bilişsel Uyum boyutları uyarlama çalışmasında neredeyse aynı kalırken, diğer dört boyut (Açık İletişim, Duygusal Uyum, Kuşaklar Arası İlgi, Uyumluluk) tek bir faktör altında birleşmiş ve bu faktör Aile İçi İlişkisellik olarak adlandırılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi çalışmasını oluşturan ikinci örneklem ise 447 (Ort yaş = 21.42, SS = 1.64) yetişkinden oluşturmuştur. Açımlayıcı faktör analizinden elde edilen faktör yapısı, doğrulayıcı faktör analizinde test edilmiş ve sonuçlar modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir. Aile İklim Ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması, son haliyle geçerliği ve güvenilirliği yüksek bir ölçüm aracı olduğunu göstermiştir. Kuşaklar arası ilişkileri geniş aile bağlamında değerlendiren ölçeğin, ulusal yazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 


Anahtar Kelimeler: Aile iklimi, kuşaklar arası ilişkiler, geçerlik, güvenirlik