Kendini Değerlendirme Envanteri’nin Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Olarak Uygulanabilirliği

Eren Can Aybek, R. Nükhet Çıkrıkçı Tam Metin: PDF

Öz

Bu çalışmada, Kendini Değerlendirme Envanteri –KDE–‘nin Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test (BOBUT) olarak uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla simülatif ve canlı BOBUT uygulamaları, 1144 lise öğrencisinden toplanan verilere dayalı olarak yürütülmüştür. Simülasyonlarda, farklı test sonlandırma kurallarına ve çoklu puanlanan maddelere uygun farklı madde tepki kuramı modelleri ve madde seçim yöntemlerine göre karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalara göre; madde tepki modeli olarak Genelleştirilmiş Kısmi Puan Modeli, madde seçim yöntemi olarak Fisher En Yüksek Bilgi, durdurma kuralı olarak .40 ölçme standart hatasının KDE için en uygun BOBUT uygulaması ortaya koyduğuna karar verilmiştir. Bu uygulamayla, kağıt-kalem formu 230 madde olan KDE, simülasyonda 113 madde ile sonlanmış ve kağıt-kalem formundan alınan puanlar ile simülasyonla kestirilen özellik düzeyleri arasında .90 ile .96 arasında korelasyon katsayıları elde edilmiştir. Bunun yanında, 25 öğrencinin katıldığı canlı BOBUT uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Sonuçlar, KDE’nin BOBUT olarak uygulanabilir olduğunu ve KDE’nin bu uygulama yöntemiyle
öğrenci rehberlik hizmetlerinde daha etkili kullanılabileceğini göstermektedir.


Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test, Madde Tepki Kuramı, Kendini Değerlendirme Envanteri, Mesleki Rehberlik