İletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kurtman Ersanlı Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sahip oldukları iletişim beceri düzeylerini; davranışsal, bilişsel ve duygusal boyutlar bakımından Ölçebilecek bir araç geliştirilmesi amaçlanmıştır. 500 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bu çalışmada 45 maddelik bir ölçek geliştirilmiştir. Testi yarılama yöntemiyle yapılan güvenirlik çalışmasında r - .64, test tekrar test sonucunda ise r - .68 olarak bulunmuştur. Korkut ( î996)’un İletişim Becerileri Değerlendirme ölçeği ile yapılan geçerlik çalış­ masında benzer ölçekler katsayısı .70’tir.

Anahtar Kelimeler: İletişim Becerisi, Kişilerarası iletişim, İletişim Becerileri Envanteri, İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği.