Davranışı Kontrol Altına Alma (Self-Monitoring) İle Kimlik Gelişimi Arasındaki İlişki

Gülter Oskay Tam Metin: PDF

Öz

Bit araştırmada, davranışı kontrol altına alma (SelfMonitoring)^ ile; kimlik gelişimi arasındaki ilişkiler İncelenmiştir .İdeolojik : kimlik ;alanında akimlik arayışı ve kimlik kargaşası; kişilerarası alanda sadece kimlik kargaşast statülerimle bulunan öğrencilerin kendi davranış­ larım yüksek derecede kontrol altına aldıkları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Davranışı kontrol altına alma, Kimlik gelişimi, Ergen, İlişkiler, Kimlik statüleri.