Üniversite Öğrencileri İçin Geliştirilen Problem Tarama Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Emel Ültanır Tam Metin: PDF

Öz

Üniversite yılları, hızlı büyüme , gelişme ve değiş­ melerin yaşandığı bir dönemdir. Bu konuda geliştirilen problem tarama ölçeğinin amacı, öğrencilerin problemlerini belirlemektir. Problemler yedi alt alanda (Okul, Gelecek, Aile, Sosyal, Kişisel, Ders çalışma- Başarısızlık ve Sağlık) toplanmıştır. Ölçek maddeleri çok önemli, Önemli ve önemsiz olmak üzere üçlü bir derecelendirme ile ölçülmüştür. Ölçek, 113 kız, 141 erkek olmak üzere 254 Öğrenciye verilmiştir. Sonuçlar madde analizi yapı­ larak alt-üst gruplar testi ile seçilmiştir. Böylece 91 maddelik bir ölçek oluşmuştur. Alt alanlann iç tutarlılıkları Cronbach alfa ile hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Üniversite Gençliği, Üniversite Gençliğinin Problemleri.