Mesleki Sorun Düzeyleri Farklı Okul Rehber Öğretmenlerinin Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi

Esra Ceyhan Tam Metin: PDF

Öz

Araştırmada, mesleki sorun düzeyleri farklı olan rehber öğretmenlerin kişisel ve sosyal uyum düzeyleri özlük nitelikleri, çalıştıkları okulun nitelikleri ve mesleğe yönelik algı ve beklentileri açısından incelen­ miştir. Araştırma, on beş ilin devlet okullarında görevli 534 rehber öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Hacettepe Kişilik Envanteri ile toplanan verilerin analizinde; t testi, Basit Faktöriyel Varyans Analizi ve Tukey-Kramer testi kullanılmıştır. Araştırmada, rehber öğretmenlerin mesleki sorun düzeyinin onların kişisel ve sosyal uyum düzeylerini farklılaştırdığı bulunmuştur. Cinsiyet ve mesleki kıdemin kişisel uyumu farklılaştırırken, okuldaki öğren- ci sayısı ve m esleğin: geleceğine: ilişkim beklentiler insise sosyal uyumu farklılaştırdığı bulunmuştur. Ayrıca, mesleki sorun düzeyi ve çalışılan okulun gündüzlü./y atılı olmasının etkileşiminin kişisel uyumu farklılaştırdığı görülmüştür.

 


Anahtar Kelimeler: Rehber Öğret­ men, mesleki sorıuı, kişisel uyum, sosyal uyum.