Ana-Baba Tutumları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öz

Bu araştırmada, ana-baba tutumları farklı lise öğrencilerinin cinsiyet, yaş, okul türü, anne-babanın öğrenim durumu ve ailenin gelir düzey değişkenler ine göre saldırganlık düzeyleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklem in i 1996-199 7 : eğitim-öğretim yılında Ankara ’nın Yenim ah aile: ilçesinde bulunan yedi fark!. ı lisede okuyan 465 öğrenci oluşturmuştur: öğrencilere ilişkin: veriler araştırmacı tarafından :geliştirilen Saldırganlık Ölçeği, Kişisel Bilgi Formu ve Bilal (1984) tarafından gel iştir it en Ana-Baba Tutum Ölçeği ile elde \ edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde İki Yönlü Varyans Analizi ve Scheffe testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, ana-baba tutumu ile cinsiyet, yaş, okul türü, anne-babanın Öğrenim durumu ve ailenin gelir düzeyi değişkenlerinin v saldırganlık:: düzeyine: ortak : etkileri anlamlı bulunmazken; cinsiyet ve okul türü değişkenlerinin saldırganlık düzeyine temel etkileri anlamlı bulunmuştur. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ana-Baba tutumları, lise öğrencileri, saldırganlık.