Üniversite Öğrencilerinin Duygu İfade Eden Sözcük ve Deyimlere Yükledikleri Duygu Yoğunluklarının İncelenmesi

Aydoğan Aykut Ceyhan Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmada, üniversite Öğrencilerinin duygu ifade eden sözcük ve deyimlere yükledikleri duygu yoğunluklarının öğrencilerin çeşitli nitelikleri açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir, Araştırmaya, 942 üniversite öğrencisi katılmış ve Duygu İfade Eden Sözcük ve Deyimler Listesi'ni tamam­ lamıştır, Verilerin analizinde; Mann~ Whitney V Testi, Krııskal- Wallis Varyans Analizi ve ikili karşılaştır­ ın alan için de A Ipar (1998)4ar afindan öner ileneşitsizlik kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; sekiz duygu kategorisin­ deki 140 sözcük ve deyimin 73 'ünün (%52.14) duygu yoğunluğu yüklemelerinin cinsiyete göre farklılık gös­ terdiği, bununla birlikte, sözcük ve deyimlerin büyük çoğunluğunun sınıf düzeyine (%95.71), yaşamının çoğunu geçirdiği yerleşim birimine (%91,43), kendini : girişken veya çekingen al gıkım a durum una (%>84.29), iletişim güçlükleri yaşama derecesine (%94.29) ve duygularını rahatlıkla veya güçlükle ifade etme duru­ muna (%80.71) göre farklılık göstermediği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Duygu ifade eden sözcük ve deyimler, duygu yoğunluğu.