Akılcı Olmayan Düşünce Düzeyleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Değerlendirmeleri

Filiz Bilge, Aytaç Arslan Tam Metin: PDF

Öz

Araştırmanın amacı akılcı olmayan düşünce düzey­ lerifarklı üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerini değerlendirin el erini e baz ı ■ değişkenler açısından incelemektir. .1998-1999 öğretim yılı bahar dönem inde Hacettepe Üniversitesi' nin çeşitli bölümle­ rine devam eden 767 öğrenciye Akılcı Olmayan Düşünceler Ölçeği, Problem Çözme Envanteri ve Kişisel Bilgi Forma uygulanmıştır. Öğrencilerin A kılcı Olmayan Düşünceler Ölçeği'nden aldıklan puanlara göre % 28'lik düşük ve yüksek gruplara giren 216’şar, toplam 432 öğrenci ile araştırman ın örnekl em i oluş tu­ ru I muş tur. Verilere İki Yönlü Varyans Analizi ve anlam­ lı bulunan değerler için yapılan LSD (en küçük Önemli fark kontrolü} testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve bazı önerilerde bulunul­ muştur.

 


Anahtar Kelimeler: Akılcı olmayan düşünceler, problem çözme becerisi algısı, üniversite öğrencileri.