Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Bütünleştirilmiş Psikodramanm Temel inançlar Üzerine Etkisi

Zeynep Hamamcı Tam Metin: PDF

Öz

Bıı araştırmada bilişsel davranışçı yaklaşımla bütünleştirilmiş psikodramanm üniversite öğrencilerinin olumsuz temel inançları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmaya Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinin ikinci sınıfına devam eden 24 öğrenci katılmıştır. Araştırmada deneklerin temel inançları araştırmacı tarafından geliştirilen "Temel İnançlar Ölçeği" (TİÖ) ile değerlendirilmiştir. TİÖ uygulama öncesinde, uygulamanın bitiminden bir hafta ve 3 ay sonra deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. Verilerin analizinde iki yönlü varyans analizi tekniği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda deney grubunda yer alan bireylerin kontrol grubundaki bireylere göre TÎÖ'nin yetersizlik alt boyutu dışındaki güvensizlik, miikemmelliyetçilik, bağımlılık alt boyutlarındaki olumsuz temel inançlarının azaldığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Psikodrama, bilişsel davranışçı yaklaşım, temel inançlar.