Sosyal Kaygının Benlik Saygısına Ve İşlevsel Olmayan Tutumlara Göre Yordanması

Aynur Eren Gümüş Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmada, sosyal kaygının benlik saygısına ve işlevsel olmayan tutumlara göre yordanıp yordanamayacağı incelenmiştir. Araştırma grubuna üniversite 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden 339 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplamak için üç ölçek kullanılmıştır: SDKDE, RBSÖ ve FOTÖ-A. Veriler üzerinde yapılan çoklu regresyon analiziyle RBSÖ alt ölçeklerinin birlikte sosyal kaygı puanları ile orta düzeyde bir ilişkisinin olduğu bulunmuş; ancak alt ölçeklerden bazılarının sosyal kaygının önemli birer yordayıcısı olduğu bulunurken, bazı alt öçeklerin ise özellikle benlik saygısı alt ölçeğinin sosyal kaygının önemli birer yordayıcısı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. FOTÖ-A alt ölçeklerinin ise birlikte sosyal kaygı puanları ile düşük bir ilişkisinin olduğu; ancak, hiçbirinin sosyal kaygının anlamlı birer yordayıcısı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal kaygı, benlik saygısı, işlevsel olmayan tutumlar.