Öğretmenlerde Tükenmişliğin Akılcı Olmayan İnançlar İle Bazı Mesleki Ve Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması

Bülent Gündüz Tam Metin: PDF

Öz

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerde tükenmişliğin akılcı olmayan inançlar ile mesleki ve kişisel değişkenlere göre yordanmasını incelemektir. Araştırmaya, Mersin ilindeki resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan 633 öğretmen katılmıştır. Araştırmada, tükenmişliği ölçmek için “Maslach Tükenmişlik Envanteri (MTE)”; akılcı olmayan inançlar için “Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği-Öğretmen Formu (AOİÖ-ÖF)”; kişisel ve mesleki özellikleri belirlemek üzere “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerde tükenmişliği yordamada en önemli katkı akılcı olmayan inançlardan gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı, akılcı olmayan inançlar.