Üniversite Öğrencilerinin İyilik Halinin “Maneviyat” Ve “Serbest Zaman” Boyutlarının İncelenmesi

Türkan Doğan Tam Metin: PDF

Öz

Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin iyilik halinin “Maneviyat” ve “Serbest Zaman” boyutla rım etkileyen değişkenleri saptamaktır. Araştırmanın kapsamını Başkent ve Hacettepe Üniversitesi’nden 936 (623 kız, 313 erkek) üniversite öğrencisi oluşturmakta dır. Çalışmada veri toplama aracı olarak İyilik Hali Ölçeği, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin Analizinde Çok Değiş kenli Varyans Analizi (MANOVA) uygulanmıştır. Farkların kaynağına Tükey Testi ile bakılmıştır. Çalış ma sonuçları, cinsiyet değişkeni ve iyilik halinin “Ser best Zaman” boyutu -arasında anlamlı fark olduğunu göstermiştir. Bulgular ayrıca, fiziksel egzersiz yapma sıklığı, alkol kullanma sıklığı, dindarlık düzeyi ve iyilik halinin “Maneviyat” ve “Serbest Zaman” boyutları arasında anlamlı fark olduğunu göstermiştir. Gelecekle ilgili düşünceler değişkeni ve iyilik halinin “Manevi yat” boyutu arasında da anlamlı fark saptanmıştır,

Anahtar Kelimeler: İyilik hali, sağlık, üniver site öğrencileri