Almanya’daki Türk Göçmenlerde Yaşam Doyumu: Kültürel Kimlik ve Benlik Kurgularının Rolü

Selda Koydemir, Astrid Schütz Tam Metin: PDF

Öz

Bu çalışmada kültürel kimlik ve yaşam doyumu arasındaki ilişki, benlik kurguları çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma, kültürel kimlik ve benlik kurgularının yaşam doyumu üstündeki yordayıcı rolünün yanında benlik kurgularının kültürel kimlik ve yaşam doyumu arasındaki ılımlayıcı rolünü incelemeyi amaçlamıştır. Almanya’da yaşayan Türk kökenli 240 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışmada katılımcıların miras kültürle (Türk) ve ev sahibi kültürle (Alman) özdeşim düzeyi, bağımsız benlik kurgusu düzeyi, karşılıklı bağımlı benlik kurgusu düzeyi ve yaşam doyumu düzeyi ölçülmüştür. Hiyerarşik regresyon analizi ile elde edilen bulgular, ev sahibi kültürle özdeşimin ve karşılıklı-bağımlı benlik kurgusunun yaşam doyumunu pozitif şekilde yordadığını ortaya koymuştur. Buna ek olarak bağımsız benlik kurgusunun ev sahibi kültürle özdeşim ve yaşam doyumu arasındaki ilişkide; karşılıklı- bağımlı benlik kurgusunun miras kültürle özdeşim ve yaşam doyumu arasındaki ilişkide ılımlayıcı rol oynadığı görülmüştür. Ayrıca katılımcıların yaşam doyumu puanları eğitim seviyesi, yaş ve Almanca yeterlik algısına göre farklılık göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: yaşam doyumu, kültürel kimlik, kültürleşme, benlik kurgusu