Deprem Stresi İle Başetme Stratejileri Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları

Zeynep Deniz Yöndem, Altay Eren Tam Metin: PDF

Öz

Konuyla ilgili literatürde stresli durumlarla başetmeye ilişkin olarak geliştirilmiş önemli miktarda ölçek bulunmasına rağmen, bireylerin deprem stresi ile baş etmelerinin belirlenmesine yönelik bir ölçeğe rastlanmamıştır. Bu nedenle, çalışmada bireylerin deprem stresi ile başetme stratejilerinin belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, 1999 yılında, yaklaşık aynı bölgede, 3 ay ara ile tekrarlayan, önemli ölçüde kayıp ve yıkımlara neden olan Marmara ve Düzce depremlerinin ardından yapılmıştır. Araştırma verileri üniversite öğrencilerinden oluşan iki örneklem grubundan (n1=300; n2=176) toplanmıştır. Deprem Stresi ile Başetme Ölçeği (DSBÖ)’nin faktöriyel yapısını belirlemek için verilere açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. Her iki analiz sonucu DSBÖ’nin Olumlu Yeniden Değerlendirme, Sosyal Destek Arama ve Dini Başetme olmak üzere üç alt boyuttan oluştuğunu göstermiştir. Ayrıca ölçeğin geçerliği için Beck Depresyon Ölçeği ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın bulguları, gelecekte yapılabilecek araştırmalara yönelik öneriler ve sınırlılıkları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deprem stresi, başetme stratejileri, ölçek geliştirme