Aşka İlişkin Tutum Biçimlerinin Olumlu Ve Olumsuz Duyguları Yordayıcılığı

Bilge Uzun Özer, Esin Tezer Tam Metin: PDF

Öz

Bu çalışmada aşka ilişkin tutum biçimlerinin (tutkulu aşk, oyun gibi aşk, arkadaşça aşk, mantıklı aşk, sahiplenici aşk ve özgeci aşk) olumlu ve olumsuz duyguları yordayıcılığı incelenmiştir. Bu amaçla, Aşka İlişkin Tutumlar Ölçeği: Kısa Formu ile Olumlu ve Olumsuz Duygu Ölçeği Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin değişik fakültelerinde lisans üstü eğitimlerine devam eden 133 (70 kadın, 63 erkek) öğrenciye uygulanmıştır. Katılımcıların olumlu ve olumsuz duygu puanları üzerinde ayrı ayrı yürütülen standart çoklu regresyon analizi sonuçları, tutkulu aşk biçiminin hem olumlu hem de olumsuz duyguyu yordadığını; sahiplenici aşk ve özgeci aşk biçimlerinin ise olumsuz duygunun anlamlı düzeyde yordayıcıları olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Aşk biçimleri, duygu, olumlu duygu, olumsuz duygu