Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Anne-Babalarının Değerlendirmesine Göre Uyum Sorunları (Kırşehir İl Örneği)

Ayşegül Selimhocaoğlu Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırma Kırşehir il merkezinde farklı sosyo ekonomik düzeydeki ilköğretim okullarındaki 6-12 yaş grubundaki öğrencilerin uyum durumlarını incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini bu okullardan random yöntemi ile seçilen 433 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen Uyum İnceleme Formu kullanılmıştır. Uyum durumları Davranış Bozukluğu, Duygusal Bozukluk ve Alışkanlık Bozuklukları başlıklarıyla değişik davranışlarını içeren değişkenlere göre üst, orta ve alt olmak üzere üç farklı sosyo ekonomik düzeyde incelenmeye çalışılmıştır. Formda toplam 19 davranış değişken olarak bulunmaktadır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin davranış bozukluğu, duygusal bozukluk ve alışkanlık bozukluğuna göre uyum davranışları ile farklı sosyo ekonomik düzeyler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı ki-kare testiyle analiz edilmiştir. Bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sinirlilik, içe kapanıklık, tırnak yeme davranışları küçük oranlarda da olsa sürekli görülmektedir. Bu davranışların ciddi uyumsuzluklara neden olmaması için önlenmesinin ve mümkün olduğu kadar ortadan kaldırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler: Uyum, uyumsuz çocuklar, davranış bozukluğu, duygusal bozukluk, alışkanlık bozukluğu, sosyo-ekonomik durum.