Saldırganlık Ölçeği’nin Psikometrik Niteliklerinin Türk Ergenleri İçin İncelenmesi

Emine Önen Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmada Buss ve Peryy (1992) tarafından geliştirilmiş olan Saldırganlık Ölçeği’nin Türk ergenleri için psikometrik niteliklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ölçek, Ankara’daki iki devlet lisesinin tüm sınıf düzeylerinde öğrenim görmekte olan 450 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan bir seri Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 22 madde ve “öfke”, “fiziksel saldırganlık” ve “düşmanlık” olmak üzere üç faktörden oluşan formu için tanımlanan modelin, araştırma verisine GFI=0.91, AGFI=0.89, RMSEA=0.052 uyum değerleriyle yeterli düzeyde uyum sergilediği kabul edilmiştir. Alt ölçekler arası ilişkileri incelemek üzere hesaplanan korelasyon katsayılarının 0.43-0.54 arasında değişim gösterdiği görülmüştür. Ayrıca ölçeğin bu formundan elde edilen veriler üzerinde yapılan çok değişkenli varyans analizi sonucunda yalnızca fiziksel saldırganlık alt ölçeği puanları açısından cinsiyet farklılığının manidar düzeyde olduğu gözlenmiştir. Söz konusu ölçümlere ilişkin hesaplanan Cronbach α katsayıları ise 0.62- 0.83 arasında değişim göstermiştir. Bu sonuçlara dayalı olarak ölçeğin 22 maddelik formunun, Türk ergenlerin saldırganlık eğilimlerini belirlemek üzere geçerli ve güvenilir ölçümler sağladığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık, öfke, düşmanlık.