Aldatmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Ezgi Toplu Demirtaş, Fevziye Dolunay Cuğ, Esin Tezer

Öz

Bu çalışmanın amacı, Whatley (2008) tarafından geliştirilen, flört ilişkisinde aldatmaya yönelik tutumu ölçen Aldatmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtlarını incelemektir. Ölçekte yer alan 12 maddenin Türkçe’ye çeviri çalışmaları tamamlanmış ve ölçek formu Ankara’daki bir devlet üniversitesine devam eden 343’ü kadın 158’si erkek toplam 501 gönüllü lisans öğrencisine uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular orijinal ölçekteki olumlu ve olumsuz yönde puanlanan maddelerin oluşturduğu iki faktörün birbiri ile olumlu yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Ölçeğin geçerliğine ilişkin diğer bulgular, ölçek puanlarının aldatmaya yönelik niyet ölçümleri ve altı farklı aldatma nedenleri ölçümleri ile anlamlı ve olumlu yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, ayrıca, erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre; daha önce duygusal ilişkisinde aldatma davranışı gösterenlerin göstermeyenlere göre aldatmaya karşı daha fazla kabul edici bir tutum gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Ölçeğe ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı (α) .80 olarak bulunmuştur. Bu bulgulara dayanılarak, Aldatmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçe formunun, üniversite öğrencilerinin aldatmaya yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: flört ilişkisinde aldatma, tutum ölçeği, geçerlik, güvenirlik