Ergenlerde Görülen Psikolojik Belirtilerin Yordayıcıları Olarak Ruminasyon Ve Öfke/ Öfke İfade Tarzları

Özgür Erdur Baker, S. Burcu Özgülük, Numan Turan, Nevim Demirci Danışık Tam Metin: PDF

Öz

Amaç: Araştırmanın amacı ergenlerin sürekli öfke/ öfke ifade tarzları ve ruminatif kişilik özellikleri ile psikolojik belirtileri arasındaki ilişkiyi cinsiyete bağlı olarak incelemektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 311’i kız, 244’ü erkek olmak üzere toplam 555 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları; Kişisel Bilgi Formu, Ruminasyon Ölçeği, Sürekli Öfke/Öfke İfade Tarzları Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri’dir. Sürekli öfke/ öfke ifade tarzları ve ruminasyonun kız ve erkeklerde kaygı belirtilerini ve depresif belirtileri yordama gücünün test edilmesi için hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Bulgular: Ruminasyon ve sürekli öfke/ öfke ifade tarzları ile depresif belirtiler ve kaygı belirtileri arasındaki ilişki hem erkeklerde hem de kızlarda gözlemlenmiştir. Ruminasyon; her iki cinsiyet için de psikolojik belirtileri tek başına açıklayabilen güçlü bir yordayıcıyken, ruminasyonun etkisi kontrol edildikten sonra sürekli öfke/ öfke ifade tarzları da depresif belirtiler ve kaygı belirtileriyle istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ilişkili bulunmuştur. Tartışma: Ruminasyon ve öfke/ öfke ifade tarzlarının ergenlerde görülen psikolojik belirtileri açıklama gücü ilgili alan yazınıyla ilişkilendirilerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akademik erteleme, akademik erteleme nedenleri, durumluk umut düzeyi.