Aile Mahkemesi Uzmanlarının Meslek Doyumları, Yaşam Doyumları Ve İlişkilere Yönelik İnançlarının İncelenmesi

Filiz Bilge, Ayşegül Sayan, Ömer Faruk Kabakçı Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmada 19 ildeki Aile Mahkemesi’nde çalışan 86 psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve pedagogun meslek doyumları, yaşam doyumları ve ilişkilere yönelik akılcı olmayan inançları incelenmiştir. Katılımcılar Mesleki Doyum Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve İlişkilerde İnanç Envanteri’ni doldurmuşlardır. Verilerin analizinde Spearman korelasyon katsayısı, t testi, tek yönlü varyans analizi, Tukey HSD ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Araştırmada uzmanların meslek ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin anlamlı ve yüksek olduğu belirlenmiştir. Pedagoglarla psikologların meslek doyumları karşılaştırıldığında, psikologların lehine farklılık olduğu görülmüştür. Cinsiyete göre yapılan karşılaştırmada, yaşam doyumu açısından kadınların lehine farklılık vardır. Sosyo-ekonomik düzeye göre yapılan yaşam doyumu karşılaştırılmasında ise diğerleriyle kıyaslandığında kendisini alt düzeyde algılayan uzmanların lehine anlamlı fark saptanmıştır. Ayrıca uzmanların ilişkilere yönelik akılcı olmayan inançlarının cinsiyet, medeni durum ve alan açısından karşılaştırılmasında yalnızca erkeklerin lehine anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bulgular sınırlılıklarıyla birlikte tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aile mahkemesi uzmanı, meslek doyumu, yaşam doyumu, ilişkilere yönelik inançlar.