Bir Grup Lise Öğrencisinde Akademik Erteleme Davranışı: Sıklığı, Olası Nedenleri Ve Umudun Rolü

Bilge Uzun Özer Tam Metin: PDF

Öz

Bu çalışmanın amacı bir grup lise öğrencisinde akademik erteleme davranışının sıklığı ve olası nedenlerini belirlemek, umut düzeyinin akademik erteleme davranışı üzerindeki etkisini anlamaktır. Bu doğrultuda, Erteleme Davranışı Değerlendirme Ölçeği-Öğrenci Formu (Solomon ve Rothblum, 1984) ve Durumluk Umut Ölçeği (Synder ve ark., 1996) veri toplama araçları olarak kullanılmış, 223 (120 kız, 103 erkek) öğrenciden bu ölçekler yoluyla veri toplamıştır. Çalışma sonuçları katılımcıların % 54’ünün akademik konuları sıklıkla ertelediklerini gösterirken, akademik ertelemeye ilişkin cinsiyet farkına yönelik bir bulguya rastlanmamıştır. Akademik ertelemenin olası nedenlerini belirlemeye yönelik olarak uygulanan faktör analizi sonuçları, olası erteleme nedenlerinin başarısızlık korkusu, karar verme güçlüğü, tembellik ve risk alma davranışı olduğunu göstermektedir. Çalışmanın bulguları ayrıca durumluk umut düzeyinin akademik erteleme üzerinde güçlü ve anlamlı bir etkisi olduğunu destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Akademik erteleme, akademik erteleme nedenleri, durumluk umut düzeyi.