Evli Bireylerde Çift Uyumu ve Bazı Psikolojik Belirtilerin Benliğin Farklılaşması Açısından İncelenmesi

Kenan Polat, Tahsin İlhan Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmanın amacı, evli bireylerde çift uyumu ve bazı psikolojik belirtileri (depresyon, kaygı ve stres) benliğin ayrışması açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, çevrimiçi form kullanılarak uygun örnekleme yöntemi ile ulaşılan 362 evli birey oluşturmaktadır. Çalışma grubundan toplanan veriler SPSS 21 programı ile analiz edilmiş ve basit doğrusal regresyon, çoklu doğrusal regresyon ve bağımsız gruplar t-testi ile incelenmiştir. Bu analizlere göre benliğin ayrışması evli bireylerde çift uyumunu, depresyon, kaygı ve stresi anlamlı düzeyde yordamaktadır. t-testi bulguları erkeklere ait benliğin ayrışması toplam puanları kadınlara ait benliğin ayrışması toplam puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca, severek/flört ederek evlenen bireylerin benliğin ayrışması toplam puanları, görücü usulü/tanıştırılarak evlenen bireylerin benliğin ayrışması toplam puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.


Anahtar Kelimeler: benliğin ayrışması, çift uyumu, depresyon, kaygı, stres