Öğretmenlerin Evlilik Uyumlarının Psikolojik İyi Oluşları ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi

Halil Ekşi, Ferit Güneş, Neslihan Yaman Tam Metin: PDF

Öz

Bu çalışma, evli öğretmenlerin sahip olunan Toplumsal cinsiyet rolleri tutumları ile Psikolojik iyi oluş düzeylerinin Evlilikteki uyumlarını yordama gücünü belirlemek amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik süresi, hizmet yılı, çocuk sayısı, eş eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik gelir düzeyi değişkenleri ele alınarak açıklayıcı bilgiler sunulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın katılımcıları İstanbul ilinde görev yapan 125 (% 61) erkek ve 80 (% 39) kadın olmak üzere toplam 205 evli öğretmenden oluşmaktadır. Bu araştırmada, Evlilik Uyum Ölçeği (Tutarel- Kışlak, 1995), Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (Cenkseven, 2004), Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (Zeyneloğlu ve Terzioğlu, 2011) ve Kişisel Bilgi Formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmanın bulguları, psikolojik iyi oluş ölçeğinin öz-kabul davranışı alt boyutunun ve toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeğinin kadın cinsiyet rolü tutumu alt boyutunun evlilik uyumunu anlamlı yordadığını ortaya koymaktadır (p<,05). Standardize Beta katsayılarına göre ise Psikolojik İyi Oluş ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri alt boyut puanlarının birlikte Evlilik Uyumu puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olmadığı tespit edilmiştir (p>,05).  Araştırma sonuçları, evli öğretmenlerin psikolojik iyi oluş ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerini ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. 

Bu çalışma, öğretmenlerin sahip olunan t[Y1] oplumsal cinsiyet rolleri tutumları ile p[Y2] sikolojik iyi oluş düzeylerinin e[Y3] vlilikteki uyumlarını yordama gücünü belirlemek amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik süresi, hizmet yılı, eş eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik gelir düzeyi değişkenleri ele alınarak açıklayıcı bilgiler sunulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın katılımcıları İstanbul ilinde görev yapan 125 (% 61) erkek ve 80 (% 39) kadın olmak üzere toplam 205 evli öğretmenden oluşmaktadır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarakEvlilik Uyum Ölçeği[Y4] , Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Fark analizi sonuçlarından elde edilen bulgular doğrultusunda evlilik uyumu ile cinsiyet, eğitim düzeyi ve ailenin gelir düzeyi arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bulguları, psikolojik iyi oluş ölçeğinin öz-kabul davranışı alt boyutunun ve toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeğinin kadın cinsiyet rolü tutumu alt boyutunun evlilik uyumunu anlamlı yordadığını ortaya koymaktadır.  Standardize[Y5]  edilmiş Beta [Y6] katsayılarına göre ise psikolojik iyi oluş ve toplumsal cinsiyet rolleri alt boyut puanlarının birlikte evlilik uyumu puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olmadığı tespit edilmiştir.  Araştırma sonuçları, evli öğretmenlerin psikolojik iyi oluş ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerini ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. [Y7] 

 [Y1]Hakem A’nın (küçük harf) uyarısı doğrultusunda düzeltildi

 [Y2]Hakem A’nın (küçük harf) uyarısı doğrultusunda düzeltildi

 [Y3]Hakem A’nın (küçük harf) uyarısı doğrultusunda düzeltildi

 [Y4]Hakem A’nın (bunları özet bölümde vermeye gerek yok) isteği doğrultusunda metin içi kaynak kısmı çıkarılmıştır.

 [Y5]Hakem C’nin (Özette verilmesine gerek yoktur) (p<.05) ifadesi çıkarılmıştır.

 

 [Y6]Hakem A’nın (Standardize edilmiş Beta) şeklinde değiştirildi.

 [Y7]Yazarın (Bulgu kısmı daha geniş olabilir.) uyarısı doğrultusunda düzenlenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Evlilik, Evlilik uyumu, Toplumsal cinsiyet rolleri, Psikolojik iyi oluş